Spec-Comp Sebastian Turek spec-comp.pl

Prywatność

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym spec-comp.pl

SPEC-COMP przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.spec-comp. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron spec-comp.pl. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 4. czas nadejścia zapytania,
 5. pierwszy wiersz żądania http,
 6. kod odpowiedzi http,
 7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony spec-comp.pl nastąpiło przez odnośnik,
 9. informacje o przeglądarce użytkownika,
 10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony spec-comp. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią spec-comp. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych spec-comp
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach spec-compnie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dla serwisów spec-compwykorzystujemy następujące pliki Cookies.
Serwis: spec-comp.pl

Serwis okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości zapytań. Wymieniony wyżej sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu spec-comp.pl nie powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron
Serwis spec-comp.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW spec-comp.pl

Klauzula informacyjna dot. wniosków i formularzy stosowanych w SPEC-COMP.

Pani/a dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu wysłania odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe. Podanie przez Pana/i danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest SPEC-COMP SEBASTIAN TUREK z siedzibą w 32-608 Osiek, ul. Przecznica 94.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 3. Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu.
 5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do przygotowania oferty, przesłania jej oraz utrzymania korespondencji w momencie wyrażenia przez Panią/a zainteresowania ofertą. Po tym czasie Pani/a dane zostaną skasowane. 
 6. Informujemy o prawie do usunięcia Pani/a danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pani/a zgody albo realizacji obowiązku prawnego.
 7. Podanie danych osobowych przez Panią/na jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania ofertowego.
 8. Ma Pani/an prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

zamknij

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym spec-comp.pl

| Prywatność